Skúmanie otázok o živote a Bohu

Odpovedá Boh na naše modlitby?

Aké sú hlavné logické a vedecké dôvody, ktoré vedú ľudí k tomu, aby verili v Boha?

Poznal si niekedy niekoho, kto skutočne dôveroval Bohu? Keď som bola ateistkou, mala som dobrú priateľku, ktorá sa často modlila. Každý týždeň mi povedala o nejakom probléme a verila, že Boh sa o daný problém postará. Ja som zase každý týždeň videla, ako Boh urobil niečo nezvyčajného pri odpovediach na jej modlitby. Viete si predstaviť, aké ťažké bolo pre mňa – ateistku vidieť to týždeň čo týždeň? Po nejakom čase sa mi argument v podobe „náhody“ zdal dosť slabý.

Prečo vlastne Boh odpovedal na kamarátkine modlitby? Najväčší dôvod bol ten, že s Ním bola vo vzťahu. Chcela nasledovať Boha a počúvala Ho. Podľa nej Boh mal právo, aby riadil jej život a ona to uvítala! Keď sa modlila za veci, bolo to prirodzenou súčasťou jej vzťahu s Bohom. Cítila sa veľmi dobre, keď išla za Bohom so svojimi potrebami, starosťami, obavami a čímkoľvek, čo ju postretlo v živote. Na základe toho, čo čítala v Biblii bola presvedčená, že Boh chcel, aby sa na Neho spoliehala až do takej miery.

Jej presvedčenie napokon odkazuje aj na citát z Biblie (1 Jn 5, 14): „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.“ To je tá dôvera, ktorú máme, keď pristupujeme k Bohu, že ak niečo žiadame podľa Jeho vôle, vypočuje nás. „Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám, ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle“ (1 Pt 3, 13).

Prečo teda Boh neodpovie na modlitby všetkých?

Možno preto, lebo nie sú vo vzťahu s Bohom. Vedia, že Boh existuje a občas Ho aj chvália, avšak ak ich modlitby nie sú zodpovedané, zrejme s Ním nie sú vo vzťahu. Navyše im zrejme neboli úplne odpustené ich hriechy. Čo to s tým ale má spoločné? Tu je vysvetlenie (Iz 59, 1-2): „Pozri, ruka Hospodina nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať, a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, žeby nepočulo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje…“

Je celkom prirodzené cítiť toto odlúčenie od Boha. Čo sa zvyčajne stane, keď ľudia začnú niečo žiadať od Boha? Začnú „Bože, skutočne potrebujem Tvoju pomoc s týmto problémom…“ Potom nasleduje prestávka, po ktorej dochádza k akémusi reštartu… „Zisťujem, že nie som perfektný, že v podstate ani nemám právo, aby som niečo také žiadal…“ Človek si uvedomuje svoj osobný hriech a pád a vie, že nielen on; aj Boh o tom vie. Uvedomuje si pocit akéhosi „Koho chcem oklamať?“ stavu. Čo ale nevie je spôsob, akým môže získať odpustenie všetkých svojich hriechov. Nevedia, že môžu vstúpiť do vzťahu s Bohom a Boh ich vypočuje. To je základom toho, aby Boh odpovedal na naše modlitby.

Ako sa modliť: Základy

Najprv musíš začať svoj vzťah s Bohom a tu je aj dôvod prečo. Predstav si situáciu, že chlapec, nazvime ho Mike, požiada rektora Univerzity v Princetone, aby mu podpísal pôžičku na auto. Ak sa Mike osobne nepozná s rektorom, túto pôžičku nedostane. Avšak ak o túto pôžičku požiada dcéra toho istého rektora, čiže požiada svojho otca, nebol by problém. Vzťah je dôležitý.

Keď je človek Božím dieťaťom, keď človek patrí Bohu, On ich pozná a vypočuje ich modlitby. Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa“ (Ján 10,14). Ďalej hovorí (verše 27-28): „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“

Ak sa teda vrátime k Bohu, skutočne Ho poznáš a pozná aj On teba? Máš s Ním vzťah, na základe ktorého Boh bude odpovedať na tvoje modlitby alebo ti je vzdialený a máš o Ňom len akúsi predstavu vo svojom živote? Ak ti je Boh vzdialený, respektíve nie si si istý, či si s Ním vo vzťahu, prečítaj si článok, ktorý opisuje začiatky vzťahu s Ním: Spojenie s Ním.

Určite odpovie Boh na tvoju modlitbu?

Pre tých, ktorí Ho poznajú a spoliehajú sa na Neho, je Ježiš jednoducho veľmi štedrý vo všetkom, čo ponúka: „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám“ (Ján 15;7). „Zostávať“ v Ňom a v Jeho slovách znamená, že vedieme svoj život podľa Neho, spoliehame sa na Neho a počúvame, čo nám hovorí. Až vtedy sme schopní Ho požiadať o to, čo chceme. Veď ako je napísané: „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali“ (1 Pt 5, 14-15). Boh odpovedá na naše modlitby podľa svojej vôle (a zároveň aj na základe svojej múdrosti, lásky k nám, svätosti a mnoho ďalších ukazovateľov).

Chybu ale môžeme urobiť vtedy, ak predpokladáme, že poznáme Božiu vôľu a to len preto, lebo nám isté veci dávajú zmysel. Predpokladáme, že existuje len jedna správna „odpoveď“ na našu modlitbu a teda veríme, že práve TOTO by mohla byť Božia vôľa. Presne v tomto bode sa to celé zamotáva. Náš život je obmedzený časom a vedomosťami. Máme len obmedzené informácie o situácii a domnienky, čo urobiť v budúcnosti v danej situácii. Božie porozumenie ale nie je obmedzené. Ako sa napokon niektoré veci vyvinú v živote alebo histórii je predsa len niečo, čom vie len On sám. Môže mať svoje ciele, ktoré sú ďaleko za hranicami nášho chápania a ktoré si ani nevieme predstaviť. Z toho dôvodu Boh neurobí niečo len preto, lebo my sme usúdili, že je to Jeho vôľa.

Čo to obnáša? Čo je Boh ochotný urobiť?

Strany a strany by sme mohli napísať o Božích zámeroch. Celá Biblia opisuje tento druh vzťahu, ktorý Boh chce, aby sme okúsili. Zároveň chce, aby sme okúsili aj život, ktorý nám On chce dať. Tu je len niekoľko príkladov:

Iz 30,18: „Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.“

Pochopil si, o čo tu ide? Jednoducho je tu niekto, kto sa zdvihne zo stoličky a príde ti na pomoc.

Ž 18,30: „S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.“

Ž 147, 11: „Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť.“

Avšak najväčší prejav Jeho lásky a odovzdanosti je: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Presne to pre nás Ježiš urobil. „Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“ (Rim 8, 31-32).

A čo s „nezodpovedanými“ modlitbami?

Samozrejme, že ľudia ochorejú a dokonca aj umierajú; finančné problémy sú skutočné a v živote sa môžu udiať rôzne veci. Čo potom?

Boh nám hovorí, aby sme Mu odovzdali všetky svoje starosti a to dokonca aj vtedy, keď sa situácia zdá byť bezvýchodisková (1 Pt 5,7): „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará.“ Okolnosti sa nám môžu javiť ako bezvýchodiskové, ale nie sú. Keď sa nám zdá, že celý svet sa rúca, Boh nás drží pokope. Vtedy by mal byť človek veľmi vďačný za to, že pozná Boha. „Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Fil 4, 5-7). Boh ponúkne riešenie na problém SPÔSOBOM, ktorý si ani nedokážeš predstaviť. Možno ktorýkoľvek kresťan by ti vedel vymenovať zopár príkladov zo svojho života. Keď sa ale okolnosti nezlepšia, Boh nám stále dáva svoj pokoj uprostred toho všetkého. Ježiš povedal (Jn 14,27): „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.“

Práve v takýchto chvíľach, keď okolnosti sú stále ťažké, nás Boh žiada, aby sme Mu dôverovali aj naďalej – aby sme kráčali z viery a nie toho, čo vidíme (2 Kor 5,7). Auto, ktoré prechádza sanfranciským mostom je plne „podopierané“ práve celistvosťou daného mostu. Nie je dôležité, ako sa šofér cíti, o čom premýšľa alebo o čom sa zhovára so spolusediacim. Je to práve celistvosť, vďaka ktorej sa auto bezpečne dostane na druhú stranu mosta a práve tej šofér dôveroval.

Rovnakým spôsobom Boh chce, aby sme dôverovali Jeho súdržnosti, Jeho povahe – súcitu, láske, múdrosti, spravodlivosti. Hovorí (Jer 31,3): „… Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.“ „Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom“ (Ž 62,9).

V skratke … Ako sa modliť

Boh ponúkol svoje odpovede na modlitby svojich detí (tých, ktorí Ho prijali do svojich životov a nasledujú Ho). Chce, aby sme všetky svoje obavy predniesli pred Neho vo svojich modlitbách a On sa o ne postará podľa svojej vôle. Keď bojujeme s ťažkosťami, ukladáme svoje starosti na Neho a prijímame Jeho pokoj, ktorý nám pomáha v ťažkých časoch. Základom našej nádeje a viery je samotná povaha Boha. Čím lepšie Ho spoznáme, tým lepšie Mu budeme schopní dôverovať.

Ak sa chceš dozvedieť viac o povahe Boha, pozri si článok „Kto je Boh?“, respektíve iný článok z tejto internetovej stránky. Dôvod, kvôli ktorému sa modlíme, je Božia povaha. Prvá modlitba, na ktorú Boh odpovedá je tá, v ktorej začínaš svoj vzťah s Ním.

Autor: Marilyn Adamson